پشتیبانی شبکه خدمات شبکه / پشتیبان گیری از شبکه

پشتیبان گیری از داده ها و اطلاعات


از بين رفتن داده‌ها به دليل بروز مشكل در ابزارهاي ذخيره‌سازي داده يكي از مشكلات عمده در شبكه‌هاي كامپيوتري است. 


علاوه بر استفاده از تجهيزات استاندارد و مناسب جهت نگه‌داري داده‌ها لازم است مكانيزمي جهت بازيابي داده‌هاي از دست رفته وجود داشته باشد.


 يكي از رايج‌تري اين راهكارها استفاده از سيستم‌هاي پشتيبان‌گيري در شبكه است.

 به دليل وجود داده‌هاي حياتي در شركت ...... اتخاذ روال‌هاي پشتيبان‌گيري و پياده‌سازي آن‌ها يكي از ضروري‌ترين كارهاست.
ادامه مطلب