سیستم ورود و خروج خدمات حفاظتی / سیستم های ورود و خروج

498784هغثطبفغذکخدع8غصخثقعص9ص78فقذ8صثعقخهصاقهعصغق8خ7صغقهصانبتاصثمقغل 


زلتبطلیبل
ادامه مطلب

سیستم ورود و خروج خدمات حفاظتی / سیستم های ورود و خروج

نسیتذارزیش سذتنومبتساه صعبسشیاتن ملکولبتثیا بسیلرازم


ادامه مطلب

دوربین مدار بسته CCTV خدمات حفاظتی / دوربین مدار بسته CCTV


کنترل و مانیتور کردن از راه دور و ضبط تصاویر جهت امنیت کارخانه ها ، شرکت ها و منازل ایجاب میکند تا تکنولوژی جدیدی در زمینه دوربین های مدار بسته خلق گردد هرچند که این دوربین ها ابتدا به ساکن در صنایع نظامی مورد استفاده قرار میگرفتند


ادامه مطلب

حفاظت تجهیزات الکترونیکی خدمات حفاظتی


شیلدینگ و حفاظت الکترومغناطیسی
شرکت خدمات انفورماتیک تریما به عنوان یکی از پیشگامان ایمنی و حفاظت الکتریکی در کشور تامین کننده ی خاص و متکی به خوددرزمینه محافظ R.F می باشد. این شرکت اماده ارائه خدمات شیلدینگ و حفاظت الکترومغناطیسی مراکز داده ، اتاق های rf و … در سراسر کشور می باشد

ادامه مطلب